Немате сајт?

Статут

sajka-logo

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ВИНОГРАДАРА И ВОЋАРА “ШАЈКА”

 Удружење виноградара и воћара „Шајка“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и неполитичко удружење грађана, у које се удружују лица ради предузимања низа активности којима се утиче на развој виноградарства и воћарства на територији општине Тител, као и на предузимање свих других мера у циљу унапређивања и повећања производње винове лозе и грожђа као и производње вина и гајење воћа

 Назив удружења је: „Удружење виноградара и воћара „Шајка“. Удружење своју делатност обавља на територији Републике Србије и општине Тител.

 Седиште Удружења је у Тителу у улици Доситејева 6.

 Удружење има статус грађанског правног лица.

За преузете обавезе према трећима лицима Удружење одговара целокупном својом имовином.

 Удружење има округао печат на којем по ободу пише: Удружење воћара и виноградара.

Текст је исписан ћирилићним и латиничним писмом.

У средини печата је натпис „Шајка“

Удружење има свој пословни рачун..

Удружење заступају и представљају: Председник Скупштине, а у случају спречености његов заменик.

Рад удружења и његових органа је јаван.

Јавност рада Удружења и његових органа се остварује: јавним деловањем органа удружења, обавештавањем чланова Удружења о активностима Удружења и његових органа и информисањем шире јавности о активностима Удружења путем јавних саопштења, конференција за штампу и непосредног присуства средстава јавног информисања седницама и активностима Удружења и његових органа.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

Ради остваривања циљева Удружења, Удружење своју делатност обавља у области виноградарства и виноградарске производње, узгоја винове лозе и производње вина, воћарства и воћарске производње.

Удружење се оснива и организује, слободно и самостално је у остваривању својих циљева, независно од верских, политичких, националних и сталешких интереса.

Циљеви и задаци Удружења су да:

– афирмише воћарство, виноградарство и винарство општине Тител у земљи и свету и учини доступним научна и друга достигнућа из света и земље, а ради напретка воћарства, виноградарства и винарства општине Тител;

– успоставља, одржава, афирмише, сарађује, подстиче, помаже, учествује и организује стручне скупове, екскурзије, изложбе воћа и грожђа, изложбе вина, посете сајмова вина и виноградарства у земљи и иностранству од интереса за воћарство, виноградарство и винарство општине Тител са сродним међународним организацијама и појединцима,

– воћарима, виноградарима и винарима, односно својим члановима обезбеди одговарајући статус и стандард у друштву, који одговара њиховој улози и доприносу друштвено економског развоја земље и општине,

– обезбеди и доприноси стварању одговарајуће љубави, креативности и пажње у развоју воћарства, виноградарства и винарства Србије и општине Тител,

– негује, развија и стара се о сталешком угледу чланова, како етичком, тако стручном, економском, правном и научном,

– шири воћарску, виноградарско и винску културу,

– својим активностима доприноси стварању повољне друштвене климе у којој ће прегалаштво и резултати чланова бити адекватно друштвено вредновани тако да чланови буду мотивисани за нова и већа прегнућа,

– на сваки начин доприноси неговању традиције и култа вина и лозе,

– организује, афирмише и подстиче рад на усвајању и поштовању норми и стандарда квалитета производа у целини и успоставља обострано целисходне облике повезивања и сарадње са државним органима и међународним организацијама и да те везе одржава и унапређује као и да издаје летке или брошуре,

– представља програм идеје и принципе Удружења у односу према друштвено политичкој заједници и другим домаћим и страним струковним организацијама и удружењима,

– пружа помоћ у развоју и унапређењу виноградарства и винарства свим субјектима чији су циљеви слични циљевима Удружења виноградара и винара Србије,

– пружа помоћ оснивачима и суоснивачима у циљу њиховог бољег организовања и рада и постиче и унапређује односе са јавношћу и предузима и друге мере од интереса за унапређивање и повећање производње и гајење винове лозе и грожђа као и производње вина,

Ради остваривања својих циљева Удружење ће формирати сталне или повремене комисије и савете за праћење одређених питања из области одрживог усклађеног развоја и чији је задатак да покрену иницијативе и артикулише развојне покрете и то:

– покретање иницијатива од значаја за развој виноградарства и винарства пред надлежним институцијама и друштвено политичких организација,

– покретање иницијатива од значаја за усклађени одрживи развој виноградарства и винарства од локалне заједнице, региона и Републике,

– да даје иницијативе за формирање профитабилних институција од значаја за подстицање усклађеног развоја инвестиционих фондова, развојне алијансе, конзорцијуми и сл.

– покретање иницијатива за израду студија од значаја за унапреење и развој воћарства, виноградарства и винарства и агробизниса, малих и средњих приватних подрума – предузећа,

– да укључује Удружење или његове чланове у друге организације и асоцијације у земљи и иностранству.

– прикупља и обрађује научну и стручну литературу из области подизања и гајења воћних и винових засада и производње и начина конзумирања вина и хране;

– организује, само или у заједници са другим организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације везано за Тачку 1 овог члана.

– организује предавања и друге облике едукације из области наведених у Тачки 1.

– организује добровољне радне активности чланова Удружења,

– организује такмичења,

– сарађује са школама, универзитетима и другим просветним установама у земљи и иностранству.

Циљеви Удружења се остварују а задаци извршавају:

– деловањем органа Удружења

– деловањем чланова Удружења

– деловањем удружења и чланова Удружења у органима и организацијама

где они остварују свој друштвени утицај и улогу

– на друге начине у складу са законим и другим прописима.

Чланство у удружењу је добровољно.

Чланом Удружења може постати свака пунолетна, пословно способна особа,која жели радити на афирмацији циљева и задатака ради којих је и основано и која прихвата одредбе овог Статута и других општих аката Удружења.

Члан Удружења може постати сваки пунолетни грађанин Србије, као и страни држављанин који својим радом и ангажовањем остварује циљеве и задатке који проистичу из Статута Удружења.

Чланови својим радом и залагањем доприносе успешном деловању удружења.

Чланови удружења могу бити:

• Редовни, или

• Почасни

Чланом Удружења може постати и особа која је члан неког другог сродног удружења.

Редовни чланови

Особа која жели постати редован члан удружења подноси писмени захтев Управном Одбору Удружења који одлучује о пријему у чланство.

Редовни чланови удружења су:

• активни чланови удружења

• лица која се у Удружењу баве организовањем рада Удружења

• стручњаци које ангажује удружење

• лица изабрана у удружење

Редовни чланови Удружења треба да спуне следеће услове:

– да имају личне склоности и опредељења за изучавање традиционалних вредности, као и витешке духовности, филозофије, науке о воћу, вину и винске културе.

– За трећа лица која добију позивно писмо за улазак удружење, те дају изјаву да у целини прихватају Статут и друга акта Удружења да потпишу приступницу, да уплате месечну, кварталну, полугодишњу или годишњу чланарину утврђену одлуком Управног одбора,

– да имају способности и потребе да својим активностима остварују циљеве Удружења.

Почасни чланови

Управни одбор може именовати почасне чланове Удружења. Почасним чланом постаје особа од високог јавног угледа или има посебне заслуге за развој, ширење и обогаћивање циљева из области деловања удружења.

Исто тако, почасним чланом може постати и она особа која је личним стручним и научним радом допринела остваривању циљева Удружења.

Почасни чланови Удружења су физичка и правна лица која својим радом и угледом изузетно доприносе циљевима Удружења.

Одлуку о статусу почасног члана доноси Управни одбор.

Сваком члану издаје се чланска карта и други члански материјал.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан удружења има право да:

– Својом активношћу непосредно доприносе остваривању циљева и задатака Удружења,

– Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења.

– Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења.

– Бира и буде биран у органе Удружења.

– Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан Удружења је дужан да:

– Активно доприноси остваривању циљева Удружења;

– Учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

– Плаћа чланарину;

– Обавља и друге послове које му повери Управни одбор.

Својство члана Удружења престаје

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Чланство у удружењу може престати због дуже неактивности члана,непоштовања одредаба овог Статута или рушења угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на предлог Управног одбора Удружења.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу:

• због смрти

• писменом изјавом о иступању

• искључењем одлуком Управног одбора

Редован члан може из оправданих разлога замрзнути своје чланство у Удружењу на одређени рок.

Ако члан Удружења својим деловањем или неизвршавањем обавеза теже наруши углад и интересе Удружења, Управни одбор може донети одлуку о искључењу. Ако чланови Управног и Надзорног одбора својим деловањем и неизвршавањем обавеза наруше углед и интерес Удружења, одлуком Управног одбора могу бити опозвани са функција пре истека мандата.

Чланови Удружења који су искључени одлуком Управног одбора имају право жалбе Скупштини Удружења.

Жалба се улаже у року од 15 дана од дана пријема првостепене одлуке.

Чланови, чије је чланство угашено, немају право на повраћај чланарине и дужни су да у року од 15 дана врате задужену имовину удружења или симболе (витешку ленту и сл.).

Члан Удружења одговара за своје обавезе према Удружењу које су настале при престанку својства члана Удружења.

Престанком својства члана Удружења престаје и мандат у органима и радним телима Удружења.

Органи Удружења су :

• Скупштина

• Председник и подпредседник Скупштине Удружења

• Управни одбор

• Надзорни одбор

• Суд части

• Генерални секретар Удружења

Председник Управног одбор заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

У његовом одсуству функцију заступника обавља заменик председника Управног одбора.

Ради остваривања циљева Удружења, чланови су подељени у секције. Свака секција има Руководиоца, који се непостредно бира на састанку чланова секције.

Одлуку о оснивању секције доноси Управни одбор. Секција се може основати ако има најмање 3 заинтересована лица.

Скупштина је највиши орган удружења виноградара и винара Србије.

Скупштину чине сви чланови Удружења, као и почасни чланови Удружења (у даљем тексту: чланови).

Скупштина заседа и одлучује пуноважно ако је присутно више од половине укупног броја чланова Удружења.

Уколико на заказану седницу Скупштине не доне потребан број чланова

Удружења за пуноважан рад и одлучивање, Председник Скупштине заказује нову седницу Скупштине у року од 15 дана.

Седница Скупштине заказана на основу предходног става има право да заседа и пуноважно одлучује ако је на исту приступило најмање 30% или више чланова Скупштине.

Скупштина доноси одлуке простом вечином гласова присутних чланова Удружења, осим код усвајања Статута за чије усвајање потребна натполовична већина од укупног броја чланова Скупштине.

Седнице Скупштине одржавају се према потреби а најмање једанпут годишње.

Седнице Скупштине сазива:

– Председник Скупштине по сопственој иницијативи,

– на захтев чланова Управног одбора,

– на захтев Надзорног одбора

– на захтев најмање 1/3 чланова удружења.

Уколико је председник спречен, или из било ког другог разлога није у могућности да закаже седницу Скупштине, или не закаже седницу на захтев органа и чланова у року предвиђеном чланом 22. Статута, исту може заказати и било који

Позив за седницу Скупштине упућује се најмање 15 дана пре одржавања, а у хитним случајевима и у краћем року, али не краћем од 7 дана.

Уз позив члановима Удружења обавезно се доставља дневни ред седнице као и материјал о коме ће се расправљати.

Седницама Скупштине председава Председник Скупштине Удружења или лице које је заказало Скупштину сходно члану 22. овог Статута.

Скупштина расправља и одлучује о питањима од заједничког интереса за све чланове удружења а нарочито:

– доноси одлуку о оснивању и одлучује о престанку рада Удружења;

– доноси Статут, измене и допуне Статута и друга општа акта;

– одлучује о статусним променама Удружења,

– утврђује основе политике Удружења, доноси основе планова и основе програма рада Удружења;

– разматра и усваја финансијски план и Извештај;

– расправља и усваја Извештај о раду органа Удружења и својих радних тела;

– доноси Пословник о свом раду;

– бира и опозива чланове Управног одбора, председника Удружења и два потпредседника Удружења;

– бира и опозива чланове Надзорног одбора и чланове Суда части;

– именује и разрешава Генералног секретара Удружења

– доноси закључке о свим питањима која се усвоје као дневни ред на седници Скупштине;

– разматра и усваја Извештај Надзорног одбора о материјално финансијском пословању и годишњем рачуну;

– даје смернице и препоруке за рад органа Удружења и својих радних тела;

– одлучује о врсти и изгледу признања, утврнује критеријуме којима се руководи приликом додељивања посебних признања које додељује Удружење, проглашава добитникепризнања које уручује на седници Скупштине;

– доноси Кодекс Удружења;

– одлучује о повезивању и сарадњи Удружења са другим удружењима, установама и организацијама у земљи и иностранству као и о удруживању и учлањавању Удружења у друга удружења, савезе и организације у земљи и иностранству и бира представнике исте;

– обавља и друге послове који јој се општим актим Удружења повере у надлежност

Управни одбор има три члана које бира и опозива Скупштина Удружења.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровонењу циљева Удружења који су утврнени Статутом.

Управни одбор из свог састава бира Председника Управног одбора као и заменика Председника Управног одбора.

Мандат изабраних чланова Управног одбора траје 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.

Седнице Управног одбора одбора одржавају се према потреби, а заказује их Председник по сопственој иницијативи или по иницијативи чланова Управног одбора.

Управни одбор може пуноважно да одлучује када седници присуствује најмање половина чланова Управног одбора, а одлуке се доносе простом већином гласова присутних чланова.

Начин рада Управног одобра ближе се уређује Пословником о раду који доноси сам Управни одбор.

Председник Управног одбора председава седницама Управног одбора, прати спровођење одлука, Закључака и ставова Скупштине Удружења и Управног одбора, одговара за законитост рада Управног одбора Скупштини Удружења.

Заменик Председника Управног одбора помаже у раду Председнику Управног одбора и у случају његове спречености обавља послове из надлежности Председника Управног одбора и за свој рад одговара Председнику Управног одбора и Скупштини Удружења.

Управни одбор је надежан да:

– у складу са основама које доноси Скупштина утврђује политку Удружења, доноси планове и програме рада и друга општа акта;

– спроводи утврђену политику Удружења и предузима мере за извршавање планова и програме рада;

– утврђује предлог Статута и других општих аката, основа програма и планова као и других докумената о којима одлучује Скупштина;

– извршава одлуке и закључке Скупштине;

– доноси Пословник о свом раду и именује представнике Удружења у органе и организације у којима Удружење остварује своју друштвену улогу и утицај;

– именује благајника Удружења;

– утврђује годишњи финансијски план и доноси финансијске одлуке;

– одлучује о прикупљању и коришћењу средстава Удружења;

– доноси завршни рачун;

– одлучује о свим питањима која Статутом или неким другим општим актом нису стављена у искључиву надлежност Скупштине или неког другог органа.

Надзорни одбор врши надзор над употребом материјалних средстава Удружења и законитошћу пословања Удружења, прегледа предлог завршног рачуна

Удружења и са резулататима упознаје Скупштину која је дужна да их разматра и предузима одговарајуће мере.

Надзорни одбор има три члана.

Чланове Надзорне одбора бира Скупштина и исти могу бити бирани и ван редова

чланова Удружења.

Чланови Надзорног одбор између себе бирају Председника Надзорног одбора

који руководи радом Надзорног одбора.

Мандат изабраних чланова Надзорог одбора траје четири године, без могућности

поновног избора.

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других тела и органа удружења.

Начин рада Надзорног одобра ближе се уређује Пословником о раду који доноси сам надзорни одбор.

Седнице Надзорног одбора сазива и њиховим радом руководи Председник а Надзорни одбор пуноважно одлучује уколико седници присуствује најмање половина његових чланова.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова прустних чланова.

О уоченим недостацима, Надзорни одбор обавештава Управни одбор и Скупштину Удружења и предлаже предузимање одговарајућих мера.

Надзорни одбор једном годишње сачињава Извештај о прегледу материјално финансијског пословања Удружења и подноси га Скупштини Удружења на разматрање.

Суд части чини три члана које бира Скупштина на период од 4 године уз могућност поновног избора.

За чланове Суда части именују се лице са високом стручном спремом из реда Удружења са афирмисаним угледом и искуством виноградара.

Суд части има дужност да штити стручни углед Удружења и у том циљу Суд части предузима мере, покреће поступке и изриче мере против чланова који руше углед Удружења.

Поступак пред Судом части покреће се предлогом.

Предлог мора бити достављен у писаној форми и исти може поднети сваки члан Удружења.

Поступак пред Судом части је хитан.

Санкције које суд части може да изрекне су следеће мере и то:

– усмена опомена

– писана опомена

– јавна опомена са објављивањем на Скупштини Удружења

– јавна опомена са објављивањем у средствима јавног информисања

Поред наведених мера Суд може да изрекне и једну од заштитних мера, и то:

– забрану учешћа у органима Удружења

– забрана учешћа на сајмовима и изложбама које организује Удружење

– искључење из чланства

Одлуке Суда части су коначне.

Председника Скупштине, бира Скупштина Удружења, из редова чланова Удружења.

Председник за свој рад одговара Скупштини.

Председник Скупштине представља и заступа Удружење.

Председник Скуштине се стара о извршавању одлука и закључака Управног одбора и Скупштине и остваривању програма и планова које доноси Управни одбор и Скупштина.

Председник Скупштине се бира са мандатом који траје 4 (четири) године, с тим да исто лице може бити бирано само два пута узастопце, и може бити поново биран за председника истеком најмање 4 (четири) године од последњег избора за Председника Скупштине.

Скупштина може из редова чланова Удружења да изабере два Подпредседника

удружења који замењују Председника и помажу му у раду.

Подпредесеници могу бити бирани бира са мандатом који траје 4 (четири) године, с тим да исти могу бити бирани на функцију Подпредседника само два пута узастопце, и могу бити поново бирани за функцију Подпредседника истеком најмање 4 (четири) године од последњег избора.

За свој рад одговарају Скупштини Удружења.

Секретара на предлог оснивача Удружења именује Скупштина на период од 4 године.

Исто лице може по истеку мандата да буде поново именовано на ову функцију.

За секретара се именује лице са високом стручном спремом из реда Удружења са афирмисаним угледом и искуством виноградара – енолога.

Секретар Удружења:

– организује и ускланује рад Удружења,

– стара се о извршавању одлука Председника Скупштине, Подпредседника Скупштине, Управног одбора, као и Надзорног одбора

– врши наредбодавна права у складу са законом и одговоран је са председником Удружења за коришћење имовине и финансијских средстава Удружења, у оквиру годишњег финансијског плана у складу са одлукама Управног одбора,

– одлучује о начину вршења стручних и административно техничких послова и руководи Стручном службом Удружења,

– доноси непосредне одлуке о ангажовању средстава Удружења у складу са програмом Удружења и овлашћењима Управног одбора,

– обезбеђује информисање јавности о раду Удружења, обавља и друге послове које му повери Управни одбор.

За свој рад одговоран је Управном одбору и Скупштини Удружења.

За реализацију циљева и задатака Удружење остварује средства од:

– чланарина

– приступнина

– донаторства, субвенција и других сличних прихода у складу са прописима.

Реализација прихода и расхода врши се на основу финансијског плана.

Висину приступнине и чланарине утврђује Управни одбор Удружења а усваја Скупштина Удружења.

Удружење може престати са радом:

– одлуком Скупштине Удружења;

– Удружење престаје са радом и уколико се број чланова смањи испод законом прописаног минимума,

– одлуком надлежног органа управе

– ако се утврди да је Удружење престало са радом у периоду дужем од годину дана.

У случају престанка рада Удружења преостала имовина Удружења се преноси на друге хуманитарне организације – Црвени крст или друга Удружења која су основана ради пружања помоћи оболелим лицима.

Лице овлашћено за заступање Удружења је обавезан да у року од 15 дана од престанка Удружења, обавести надлежан орган управе који води Регистар Удружења, ради брисања из регистра.

Управни одбор је дужан да се конституише и предузме све радње неопходне да се Удружење региструје код надлежног државног органа у року од 30 дана од дана доношења овог Статута.

Иницијативу за доношење Одлуке о изменама и допунама Статута може покренути сваки члан и сваки орган или радно тело удружења.

Инцијатива за доношење Одлуке о изменама и допуна Статута подноси се Председнику Скупштине или Управном одбору. Поступак за доношење Одлуке о изменама и допунама Статута покреће се предлогом Одлуке о изменама и допунама Статута који на основу иницијативе из ст. 1. овог члана Скупштини подносе Председник Скупштине или Управни одбор.

Скупштина је дужна да о предлогу Одлуке о изменама и допунама статута одлучи у року од шест месеци од дана подношења.

Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Скупштина на начин предивиђен у чл. 21. овог Статута.

На начин и у поступку који су предвиђени у овом члану доноси се и пречишћен текст Статута и Статут.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења на оснивачкој Скупштини Удружења, а примењиваће се од дана регистрације код надлежног органа.

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Ђери Ђура