Nemate sajt?

Statut

sajka-logo

STATUT

UDRUŽENJA VINOGRADARA I VOĆARA „ŠAJKA“

 Udruženje vinogradara i voćara „Šajka“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i nepolitičko udruženje građana, u koje se udružuju lica radi preduzimanja niza aktivnosti kojima se utiče na razvoj vinogradarstva i voćarstva na teritoriji opštine Titel, kao i na preduzimanje svih drugih mera u cilju unapređivanja i povećanja proizvodnje vinove loze i grožđa kao i proizvodnje vina i gajenje voća

 Naziv udruženja je: „Udruženje vinogradara i voćara „Šajka“. Udruženje svoju delatnost obavlja na teritoriji Republike Srbije i opštine Titel.

 Sedište Udruženja je u Titelu u ulici Dositejeva 6.

 Udruženje ima status građanskog pravnog lica.

Za preuzete obaveze prema trećima licima Udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

 Udruženje ima okrugao pečat na kojem po obodu piše: Udruženje voćara i vinogradara.

Tekst je ispisan ćirilićnim i latiničnim pismom.

U sredini pečata je natpis „Šajka“

Udruženje ima svoj poslovni račun..

Udruženje zastupaju i predstavljaju: Predsednik Skupštine, a u slučaju sprečenosti njegov zamenik.

Rad udruženja i njegovih organa je javan.

Javnost rada Udruženja i njegovih organa se ostvaruje: javnim delovanjem organa udruženja, obaveštavanjem članova Udruženja o aktivnostima Udruženja i njegovih organa i informisanjem šire javnosti o aktivnostima Udruženja putem javnih saopštenja, konferencija za štampu i neposrednog prisustva sredstava javnog informisanja sednicama i aktivnostima Udruženja i njegovih organa.

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, Udruženje svoju delatnost obavlja u oblasti vinogradarstva i vinogradarske proizvodnje, uzgoja vinove loze i proizvodnje vina, voćarstva i voćarske proizvodnje.

Udruženje se osniva i organizuje, slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva, nezavisno od verskih, političkih, nacionalnih i staleških interesa.

Ciljevi i zadaci Udruženja su da:

– afirmiše voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo opštine Titel u zemlji i svetu i učini dostupnim naučna i druga dostignuća iz sveta i zemlje, a radi napretka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva opštine Titel;

– uspostavlja, održava, afirmiše, sarađuje, podstiče, pomaže, učestvuje i organizuje stručne skupove, ekskurzije, izložbe voća i grožđa, izložbe vina, posete sajmova vina i vinogradarstva u zemlji i inostranstvu od interesa za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo opštine Titel sa srodnim međunarodnim organizacijama i pojedincima,

– voćarima, vinogradarima i vinarima, odnosno svojim članovima obezbedi odgovarajući status i standard u društvu, koji odgovara njihovoj ulozi i doprinosu društveno ekonomskog razvoja zemlje i opštine,

– obezbedi i doprinosi stvaranju odgovarajuće ljubavi, kreativnosti i pažnje u razvoju voćarstva, vinogradarstva i vinarstva Srbije i opštine Titel,

– neguje, razvija i stara se o staleškom ugledu članova, kako etičkom, tako stručnom, ekonomskom, pravnom i naučnom,

– širi voćarsku, vinogradarsko i vinsku kulturu,

– svojim aktivnostima doprinosi stvaranju povoljne društvene klime u kojoj će pregalaštvo i rezultati članova biti adekvatno društveno vrednovani tako da članovi budu motivisani za nova i veća pregnuća,

– na svaki način doprinosi negovanju tradicije i kulta vina i loze,

– organizuje, afirmiše i podstiče rad na usvajanju i poštovanju normi i standarda kvaliteta proizvoda u celini i uspostavlja obostrano celishodne oblike povezivanja i saradnje sa državnim organima i međunarodnim organizacijama i da te veze održava i unapređuje kao i da izdaje letke ili brošure,

– predstavlja program ideje i principe Udruženja u odnosu prema društveno političkoj zajednici i drugim domaćim i stranim strukovnim organizacijama i udruženjima,

– pruža pomoć u razvoju i unapređenju vinogradarstva i vinarstva svim subjektima čiji su ciljevi slični ciljevima Udruženja vinogradara i vinara Srbije,

– pruža pomoć osnivačima i suosnivačima u cilju njihovog boljeg organizovanja i rada i postiče i unapređuje odnose sa javnošću i preduzima i druge mere od interesa za unapređivanje i povećanje proizvodnje i gajenje vinove loze i grožđa kao i proizvodnje vina,

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje će formirati stalne ili povremene komisije i savete za praćenje određenih pitanja iz oblasti održivog usklađenog razvoja i čiji je zadatak da pokrenu inicijative i artikuliše razvojne pokrete i to:

– pokretanje inicijativa od značaja za razvoj vinogradarstva i vinarstva pred nadležnim institucijama i društveno političkih organizacija,

– pokretanje inicijativa od značaja za usklađeni održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva od lokalne zajednice, regiona i Republike,

– da daje inicijative za formiranje profitabilnih institucija od značaja za podsticanje usklađenog razvoja investicionih fondova, razvojne alijanse, konzorcijumi i sl.

– pokretanje inicijativa za izradu studija od značaja za unapreenje i razvoj voćarstva, vinogradarstva i vinarstva i agrobiznisa, malih i srednjih privatnih podruma – preduzeća,

– da uključuje Udruženje ili njegove članove u druge organizacije i asocijacije u zemlji i inostranstvu.

– prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti podizanja i gajenja voćnih i vinovih zasada i proizvodnje i načina konzumiranja vina i hrane;

– organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije vezano za Tačku 1 ovog člana.

– organizuje predavanja i druge oblike edukacije iz oblasti navedenih u Tački 1.

– organizuje dobrovoljne radne aktivnosti članova Udruženja,

– organizuje takmičenja,

– sarađuje sa školama, univerzitetima i drugim prosvetnim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Ciljevi Udruženja se ostvaruju a zadaci izvršavaju:

– delovanjem organa Udruženja

– delovanjem članova Udruženja

– delovanjem udruženja i članova Udruženja u organima i organizacijama

gde oni ostvaruju svoj društveni uticaj i ulogu

– na druge načine u skladu sa zakonim i drugim propisima.

Članstvo u udruženju je dobrovoljno.

Članom Udruženja može postati svaka punoletna, poslovno sposobna osoba,koja želi raditi na afirmaciji ciljeva i zadataka radi kojih je i osnovano i koja prihvata odredbe ovog Statuta i drugih opštih akata Udruženja.

Član Udruženja može postati svaki punoletni građanin Srbije, kao i strani državljanin koji svojim radom i angažovanjem ostvaruje ciljeve i zadatke koji proističu iz Statuta Udruženja.

Članovi svojim radom i zalaganjem doprinose uspešnom delovanju udruženja.

Članovi udruženja mogu biti:

• Redovni, ili

• Počasni

Članom Udruženja može postati i osoba koja je član nekog drugog srodnog udruženja.

Redovni članovi

Osoba koja želi postati redovan član udruženja podnosi pismeni zahtev Upravnom Odboru Udruženja koji odlučuje o prijemu u članstvo.

Redovni članovi udruženja su:

• aktivni članovi udruženja

• lica koja se u Udruženju bave organizovanjem rada Udruženja

• stručnjaci koje angažuje udruženje

• lica izabrana u udruženje

Redovni članovi Udruženja treba da spune sledeće uslove:

– da imaju lične sklonosti i opredeljenja za izučavanje tradicionalnih vrednosti, kao i viteške duhovnosti, filozofije, nauke o voću, vinu i vinske kulture.

– Za treća lica koja dobiju pozivno pismo za ulazak udruženje, te daju izjavu da u celini prihvataju Statut i druga akta Udruženja da potpišu pristupnicu, da uplate mesečnu, kvartalnu, polugodišnju ili godišnju članarinu utvrđenu odlukom Upravnog odbora,

– da imaju sposobnosti i potrebe da svojim aktivnostima ostvaruju ciljeve Udruženja.

Počasni članovi

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruženja. Počasnim članom postaje osoba od visokog javnog ugleda ili ima posebne zasluge za razvoj, širenje i obogaćivanje ciljeva iz oblasti delovanja udruženja.

Isto tako, počasnim članom može postati i ona osoba koja je ličnim stručnim i naučnim radom doprinela ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Počasni članovi Udruženja su fizička i pravna lica koja svojim radom i ugledom izuzetno doprinose ciljevima Udruženja.

Odluku o statusu počasnog člana donosi Upravni odbor.

Svakom članu izdaje se članska karta i drugi članski materijal.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član udruženja ima pravo da:

– Svojom aktivnošću neposredno doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja,

– Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja.

– Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja.

– Bira i bude biran u organe Udruženja.

– Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član Udruženja je dužan da:

– Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

– Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

– Plaća članarinu;

– Obavlja i druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Svojstvo člana Udruženja prestaje

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

Članstvo u udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana,nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili rušenja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na predlog Upravnog odbora Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju:

• zbog smrti

• pismenom izjavom o istupanju

• isključenjem odlukom Upravnog odbora

Redovan član može iz opravdanih razloga zamrznuti svoje članstvo u Udruženju na određeni rok.

Ako član Udruženja svojim delovanjem ili neizvršavanjem obaveza teže naruši uglad i interese Udruženja, Upravni odbor može doneti odluku o isključenju. Ako članovi Upravnog i Nadzornog odbora svojim delovanjem i neizvršavanjem obaveza naruše ugled i interes Udruženja, odlukom Upravnog odbora mogu biti opozvani sa funkcija pre isteka mandata.

Članovi Udruženja koji su isključeni odlukom Upravnog odbora imaju pravo žalbe Skupštini Udruženja.

Žalba se ulaže u roku od 15 dana od dana prijema prvostepene odluke.

Članovi, čije je članstvo ugašeno, nemaju pravo na povraćaj članarine i dužni su da u roku od 15 dana vrate zaduženu imovinu udruženja ili simbole (vitešku lentu i sl.).

Član Udruženja odgovara za svoje obaveze prema Udruženju koje su nastale pri prestanku svojstva člana Udruženja.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i mandat u organima i radnim telima Udruženja.

Organi Udruženja su :

• Skupština

• Predsednik i podpredsednik Skupštine Udruženja

• Upravni odbor

• Nadzorni odbor

• Sud časti

• Generalni sekretar Udruženja

Predsednik Upravnog odbor zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

U njegovom odsustvu funkciju zastupnika obavlja zamenik predsednika Upravnog odbora.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, članovi su podeljeni u sekcije. Svaka sekcija ima Rukovodioca, koji se nepostredno bira na sastanku članova sekcije.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Upravni odbor. Sekcija se može osnovati ako ima najmanje 3 zainteresovana lica.

Skupština je najviši organ udruženja vinogradara i vinara Srbije.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja, kao i počasni članovi Udruženja (u daljem tekstu: članovi).

Skupština zaseda i odlučuje punovažno ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Udruženja.

Ukoliko na zakazanu sednicu Skupštine ne done potreban broj članova

Udruženja za punovažan rad i odlučivanje, Predsednik Skupštine zakazuje novu sednicu Skupštine u roku od 15 dana.

Sednica Skupštine zakazana na osnovu predhodnog stava ima pravo da zaseda i punovažno odlučuje ako je na istu pristupilo najmanje 30% ili više članova Skupštine.

Skupština donosi odluke prostom večinom glasova prisutnih članova Udruženja, osim kod usvajanja Statuta za čije usvajanje potrebna natpolovična većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Sednice Skupštine održavaju se prema potrebi a najmanje jedanput godišnje.

Sednice Skupštine saziva:

– Predsednik Skupštine po sopstvenoj inicijativi,

– na zahtev članova Upravnog odbora,

– na zahtev Nadzornog odbora

– na zahtev najmanje 1/3 članova udruženja.

Ukoliko je predsednik sprečen, ili iz bilo kog drugog razloga nije u mogućnosti da zakaže sednicu Skupštine, ili ne zakaže sednicu na zahtev organa i članova u roku predviđenom članom 22. Statuta, istu može zakazati i bilo koji

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se najmanje 15 dana pre održavanja, a u hitnim slučajevima i u kraćem roku, ali ne kraćem od 7 dana.

Uz poziv članovima Udruženja obavezno se dostavlja dnevni red sednice kao i materijal o kome će se raspravljati.

Sednicama Skupštine predsedava Predsednik Skupštine Udruženja ili lice koje je zakazalo Skupštinu shodno članu 22. ovog Statuta.

Skupština raspravlja i odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za sve članove udruženja a naročito:

– donosi odluku o osnivanju i odlučuje o prestanku rada Udruženja;

– donosi Statut, izmene i dopune Statuta i druga opšta akta;

– odlučuje o statusnim promenama Udruženja,

– utvrđuje osnove politike Udruženja, donosi osnove planova i osnove programa rada Udruženja;

– razmatra i usvaja finansijski plan i Izveštaj;

– raspravlja i usvaja Izveštaj o radu organa Udruženja i svojih radnih tela;

– donosi Poslovnik o svom radu;

– bira i opoziva članove Upravnog odbora, predsednika Udruženja i dva potpredsednika Udruženja;

– bira i opoziva članove Nadzornog odbora i članove Suda časti;

– imenuje i razrešava Generalnog sekretara Udruženja

– donosi zaključke o svim pitanjima koja se usvoje kao dnevni red na sednici Skupštine;

– razmatra i usvaja Izveštaj Nadzornog odbora o materijalno finansijskom poslovanju i godišnjem računu;

– daje smernice i preporuke za rad organa Udruženja i svojih radnih tela;

– odlučuje o vrsti i izgledu priznanja, utvrnuje kriterijume kojima se rukovodi prilikom dodeljivanja posebnih priznanja koje dodeljuje Udruženje, proglašava dobitnikepriznanja koje uručuje na sednici Skupštine;

– donosi Kodeks Udruženja;

– odlučuje o povezivanju i saradnji Udruženja sa drugim udruženjima, ustanovama i organizacijama u zemlji i inostranstvu kao i o udruživanju i učlanjavanju Udruženja u druga udruženja, saveze i organizacije u zemlji i inostranstvu i bira predstavnike iste;

– obavlja i druge poslove koji joj se opštim aktim Udruženja povere u nadležnost

Upravni odbor ima tri člana koje bira i opoziva Skupština Udruženja.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovonenju ciljeva Udruženja koji su utvrneni Statutom.

Upravni odbor iz svog sastava bira Predsednika Upravnog odbora kao i zamenika Predsednika Upravnog odbora.

Mandat izabranih članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Sednice Upravnog odbora odbora održavaju se prema potrebi, a zakazuje ih Predsednik po sopstvenoj inicijativi ili po inicijativi članova Upravnog odbora.

Upravni odbor može punovažno da odlučuje kada sednici prisustvuje najmanje polovina članova Upravnog odbora, a odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih članova.

Način rada Upravnog odobra bliže se uređuje Poslovnikom o radu koji donosi sam Upravni odbor.

Predsednik Upravnog odbora predsedava sednicama Upravnog odbora, prati sprovođenje odluka, Zaključaka i stavova Skupštine Udruženja i Upravnog odbora, odgovara za zakonitost rada Upravnog odbora Skupštini Udruženja.

Zamenik Predsednika Upravnog odbora pomaže u radu Predsedniku Upravnog odbora i u slučaju njegove sprečenosti obavlja poslove iz nadležnosti Predsednika Upravnog odbora i za svoj rad odgovara Predsedniku Upravnog odbora i Skupštini Udruženja.

Upravni odbor je nadežan da:

– u skladu sa osnovama koje donosi Skupština utvrđuje politku Udruženja, donosi planove i programe rada i druga opšta akta;

– sprovodi utvrđenu politiku Udruženja i preduzima mere za izvršavanje planova i programe rada;

– utvrđuje predlog Statuta i drugih opštih akata, osnova programa i planova kao i drugih dokumenata o kojima odlučuje Skupština;

– izvršava odluke i zaključke Skupštine;

– donosi Poslovnik o svom radu i imenuje predstavnike Udruženja u organe i organizacije u kojima Udruženje ostvaruje svoju društvenu ulogu i uticaj;

– imenuje blagajnika Udruženja;

– utvrđuje godišnji finansijski plan i donosi finansijske odluke;

– odlučuje o prikupljanju i korišćenju sredstava Udruženja;

– donosi završni račun;

– odlučuje o svim pitanjima koja Statutom ili nekim drugim opštim aktom nisu stavljena u isključivu nadležnost Skupštine ili nekog drugog organa.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad upotrebom materijalnih sredstava Udruženja i zakonitošću poslovanja Udruženja, pregleda predlog završnog računa

Udruženja i sa rezulatatima upoznaje Skupštinu koja je dužna da ih razmatra i preduzima odgovarajuće mere.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Članove Nadzorne odbora bira Skupština i isti mogu biti birani i van redova

članova Udruženja.

Članovi Nadzornog odbor između sebe biraju Predsednika Nadzornog odbora

koji rukovodi radom Nadzornog odbora.

Mandat izabranih članova Nadzorog odbora traje četiri godine, bez mogućnosti

ponovnog izbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tela i organa udruženja.

Način rada Nadzornog odobra bliže se uređuje Poslovnikom o radu koji donosi sam nadzorni odbor.

Sednice Nadzornog odbora saziva i njihovim radom rukovodi Predsednik a Nadzorni odbor punovažno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje najmanje polovina njegovih članova.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prustnih članova.

O uočenim nedostacima, Nadzorni odbor obaveštava Upravni odbor i Skupštinu Udruženja i predlaže preduzimanje odgovarajućih mera.

Nadzorni odbor jednom godišnje sačinjava Izveštaj o pregledu materijalno finansijskog poslovanja Udruženja i podnosi ga Skupštini Udruženja na razmatranje.

Sud časti čini tri člana koje bira Skupština na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Za članove Suda časti imenuju se lice sa visokom stručnom spremom iz reda Udruženja sa afirmisanim ugledom i iskustvom vinogradara.

Sud časti ima dužnost da štiti stručni ugled Udruženja i u tom cilju Sud časti preduzima mere, pokreće postupke i izriče mere protiv članova koji ruše ugled Udruženja.

Postupak pred Sudom časti pokreće se predlogom.

Predlog mora biti dostavljen u pisanoj formi i isti može podneti svaki član Udruženja.

Postupak pred Sudom časti je hitan.

Sankcije koje sud časti može da izrekne su sledeće mere i to:

– usmena opomena

– pisana opomena

– javna opomena sa objavljivanjem na Skupštini Udruženja

– javna opomena sa objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja

Pored navedenih mera Sud može da izrekne i jednu od zaštitnih mera, i to:

– zabranu učešća u organima Udruženja

– zabrana učešća na sajmovima i izložbama koje organizuje Udruženje

– isključenje iz članstva

Odluke Suda časti su konačne.

Predsednika Skupštine, bira Skupština Udruženja, iz redova članova Udruženja.

Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsednik Skupštine predstavlja i zastupa Udruženje.

Predsednik Skuštine se stara o izvršavanju odluka i zaključaka Upravnog odbora i Skupštine i ostvarivanju programa i planova koje donosi Upravni odbor i Skupština.

Predsednik Skupštine se bira sa mandatom koji traje 4 (četiri) godine, s tim da isto lice može biti birano samo dva puta uzastopce, i može biti ponovo biran za predsednika istekom najmanje 4 (četiri) godine od poslednjeg izbora za Predsednika Skupštine.

Skupština može iz redova članova Udruženja da izabere dva Podpredsednika

udruženja koji zamenjuju Predsednika i pomažu mu u radu.

Podpredesenici mogu biti birani bira sa mandatom koji traje 4 (četiri) godine, s tim da isti mogu biti birani na funkciju Podpredsednika samo dva puta uzastopce, i mogu biti ponovo birani za funkciju Podpredsednika istekom najmanje 4 (četiri) godine od poslednjeg izbora.

Za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruženja.

Sekretara na predlog osnivača Udruženja imenuje Skupština na period od 4 godine.

Isto lice može po isteku mandata da bude ponovo imenovano na ovu funkciju.

Za sekretara se imenuje lice sa visokom stručnom spremom iz reda Udruženja sa afirmisanim ugledom i iskustvom vinogradara – enologa.

Sekretar Udruženja:

– organizuje i usklanuje rad Udruženja,

– stara se o izvršavanju odluka Predsednika Skupštine, Podpredsednika Skupštine, Upravnog odbora, kao i Nadzornog odbora

– vrši naredbodavna prava u skladu sa zakonom i odgovoran je sa predsednikom Udruženja za korišćenje imovine i finansijskih sredstava Udruženja, u okviru godišnjeg finansijskog plana u skladu sa odlukama Upravnog odbora,

– odlučuje o načinu vršenja stručnih i administrativno tehničkih poslova i rukovodi Stručnom službom Udruženja,

– donosi neposredne odluke o angažovanju sredstava Udruženja u skladu sa programom Udruženja i ovlašćenjima Upravnog odbora,

– obezbeđuje informisanje javnosti o radu Udruženja, obavlja i druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini Udruženja.

Za realizaciju ciljeva i zadataka Udruženje ostvaruje sredstva od:

– članarina

– pristupnina

– donatorstva, subvencija i drugih sličnih prihoda u skladu sa propisima.

Realizacija prihoda i rashoda vrši se na osnovu finansijskog plana.

Visinu pristupnine i članarine utvrđuje Upravni odbor Udruženja a usvaja Skupština Udruženja.

Udruženje može prestati sa radom:

– odlukom Skupštine Udruženja;

– Udruženje prestaje sa radom i ukoliko se broj članova smanji ispod zakonom propisanog minimuma,

– odlukom nadležnog organa uprave

– ako se utvrdi da je Udruženje prestalo sa radom u periodu dužem od godinu dana.

U slučaju prestanka rada Udruženja preostala imovina Udruženja se prenosi na druge humanitarne organizacije – Crveni krst ili druga Udruženja koja su osnovana radi pružanja pomoći obolelim licima.

Lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja je obavezan da u roku od 15 dana od prestanka Udruženja, obavesti nadležan organ uprave koji vodi Registar Udruženja, radi brisanja iz registra.

Upravni odbor je dužan da se konstituiše i preduzme sve radnje neophodne da se Udruženje registruje kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Statuta.

Inicijativu za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta može pokrenuti svaki član i svaki organ ili radno telo udruženja.

Incijativa za donošenje Odluke o izmenama i dopuna Statuta podnosi se Predsedniku Skupštine ili Upravnom odboru. Postupak za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta pokreće se predlogom Odluke o izmenama i dopunama Statuta koji na osnovu inicijative iz st. 1. ovog člana Skupštini podnose Predsednik Skupštine ili Upravni odbor.

Skupština je dužna da o predlogu Odluke o izmenama i dopunama statuta odluči u roku od šest meseci od dana podnošenja.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta donosi Skupština na način prediviđen u čl. 21. ovog Statuta.

Na način i u postupku koji su predviđeni u ovom članu donosi se i prečišćen tekst Statuta i Statut.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na osnivačkoj Skupštini Udruženja, a primenjivaće se od dana registracije kod nadležnog organa.

 

 

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Đeri Đura